Back to Top

Training en advies

Training en advies:

Werken met gecertificeerde of ETA-goedgekeurde bevestigingsmaterialen, vraagt ook om de grootste zorg m.b.t. het gebruik en installatie. Indien installatievoorschriften niet worden nageleefd, of wanneer in de ‘kleine lettertjes’ van een ETA-goedkeuring uw specifieke toepassing is uitgesloten, vervalt namelijk de geldigheid van de goedkeuring. Dit kan (vooral bij optredende incidenten) zeer grote gevolgen hebben.

Is uw personeel op de hoogte van alle eisen en gebruikers voorschriften? Via enkele korte vragen kunt u al uw personeel testen hoe de kennis is van de producten waar u ze mee laat werken.

Enkele vragen:

 • De goedgekeurde klemdikte (tfix) van een anker: is dat de minimale klemdikte, de maximale klemdikte of betreft het een waarde waarbij geen afwijking naar boven of beneden is toegestaan?
 • Is er een verschil tussen de voorgeschreven boordiepte en de plaatsingsdiepte van een anker?
 • Hoe wordt het aandraai moment bij het vast zetten van de betonklikker/doorsteekanker vastgelegd?
 • Hoe vaak moet op de inslagstift van een inslaganker worden geslagen voor een juiste installatie?
 • In welke gevallen moet de mengtuit van een chemisch injectie-anker worden vervangen?
 • Wat is de betekenis van de ‘geltime’ en ‘setting time’ die op iedere injectiemortel is vermeld?
 • Waarop heeft de minimale installatietemperatuur van een chemisch injectieanker betrekking? Omgevingstemperatuur, betontemperatuur, kokertemperatuur of de gemiddelde temperatuur tijdens de levensduur van de verankering?
 • Wat zijn de consequenties van een hogere lange termijn temperatuur?

Indien u twijfelt bij één of meerdere van bovenstaande vragen, dan is het raadzaam een trainingsdag te plannen bij Pullout trekproeven. Alle vragen hebben immers betrekking op het veilig verankeren van constructies op uw bouwwerk.

Door kennis te nemen van overeenkomsten en verschillen tussen diverse goedgekeurde ankers in zowel toepassing als voorgeschreven installatiemethode, bent u in staat veilig en volgens voorschift te verankeren. Niet alleen levert dit een vermindering op van uw aansprakelijkheidsrisico, ook de kwaliteit van uw werk wordt er beter van. Ter onderstreping hiervan demonstreren we tijdens de training dat er enorme verschillen in belastbaarheid van de verankeringen mogelijk zijn bij een onjuiste installatie. Als extra voordeel bent u na de training in staat om een objectiever vergelijk te maken tussen diverse merken verankeringen, aan de hand van de (on)volledigheid van de diverse goedkeuringen. Uw huidige ankermerk wordt daarbij als uitgangspunt genomen.

Trainingen worden verzorgd bij een minimale groepsgrootte van 4 personen en een maximale groepsgrootte van 10 personen. De inhoud van de training ligt deels vast, en kan deels in overleg met u op maat worden gemaakt. Indien gewenst kan a afloop van de training een korte schriftelijke test worden afgenomen; deelnemers met een voldoende score ontvangen dan een certificaat. De duur van de training is 2,5 uur. Kosten bedragen 300€ per training, onafhankelijk van het aantal deelnemers. Klanten van Pullout hebben recht op een korting.

Heeft u interesse in een training in veilig verankeren? Vult u dan vrijblijvend het onderstaande formulier in, en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden met u te bespreken.

{module Formulier aanvraag cursus training en advies}

 

 

Onderzoek en advies

Onderzoek:

Het ruim uitgeruste laboratorium van Pullout, gecombineerd met de ruime ervaring die we hebben in het vinden van oplossingen ‘buiten de gebaande paden’ maakt Pullout tot een uitstekende partner op het gebied van Research & Development. Onze kern-expertise ligt daarbij op het gebied van hechting, bevestigingen, belastbaarheden en veiligheid.

In nauwe samenwerking met u komen we na een eerste gesprek tot een onderzoeksopdracht en een indicatieve opgave van de te volgen stappen, te ontwikkelen testopstelling, de verwachte doorlooptijd en een kosteninschatting. Dit eerste gesprek, alsmede de formulering van de onderzoekopdracht en voorgestelde vervolgstappen is gratis. Zo heeft u een goede indicatie of uw verwachtingen aansluiten bij hetgeen Pullout u kan bieden, zonder dat u hierbij een financieel risico loopt.

Enkele (beknopte) ondersteunende onderzoeken die door Pullout zijn uitgevoerd:

Tricas Industrial Design & Engineering:

 • Het testen van een nieuw te ontwikkelen dakladder: bepalen bezwijkpunten, zwakste schakels bij diverse vormen van belasting e.d.

PGN Bouw:

 • Onderzoek constructieve staat van detaillering metro netwerk
 • Testen van verankeringen uit 1960: bepalen krachtverlies na 50 jaar
 • Onderzoek/ vaststellen gebruikte aandraaimoment

Sympafix BV

 • Testen belastbaarheid van diverse verankeringsproducten in kanaalplaat ten behoeve van het vastzetten van F-beugels
 • Begeleiden van ETA optie 1 goedkeuringstrajecten van diverse verankeringen
 • Ontwikkeling van noviteiten op het gebied van gasgeschoten montage

Pontmeyer:

 • Testen van maximale uittrekwaarden van schroefbevestigingen in verschillende houtsoorten.
 • Testen van de belastbaarheid van hijsbevestigingen in prefab wanden.

Klant heeft om anonimiteit verzocht:

 • Testen van de duurzaamheid van BH-bandjes bij herhaalde belasting en verschillende belastbaarheden

Waarom onderzoek:

 • Ontwikkeling van nieuwe bevestiging materialen
 • Ontwikkeling van nieuwe producten
 • Verbeteringstrajecten
 • Concurrentie vergelijkingen
 • Kwaliteitscontrole
 • Verzekerings- een aansprakelijkheids kwesties
 • Schade beoordeling
 • Studie en research

Hechtsterkte proeven laboratorium

In ons Laboratorium zullen we vanaf november 2015 u ook met hechtsterkte proeven van dienst kunnen zijn, waarbij alle testen worden uitgevoerd conform CUR20. Zo heeft u vóór het starten van een project zekerheid over de beste optie hechtsterkte.

Waarom Hechtsterkte proeven:

Ter controle van de hechtsterkte van een nieuw aangebrachte laag op een bestaande constructie, zoals:

 • Wanden welke met incaline worden/zijn behandeld
 • Spuitbeton in combinatie met diverse coatings t.b.v. riool renovatie werkzaamheden
 • Bestaande gevels of kunstwerken die opgespoten worden met beton o.i.d.
 • Vloeren waarop een epoxy- of andere coating word gezet
 • Renovatie projecten
 • Coating van tanks en opslagsilo’s
 • Asfalt behandelingen
 • Verlijmingen, en lijmsterkte.

Waaruit bestaat een Hechtsterkte proef:

De proef bestaat uit het verlijmen van een ronde stalen testdolly met een speciale 2 componenten lijm op de te onderzoeken laag. Na het uitharden van de lijm (minstens 1 uur) wordt de dolly via het trektoestel onderworpen aan een trekkracht die geleidelijk met een constante snelheid wordt opgevoerd tot er breuk optreedt. Niet alleen de kracht waarbij de laag bezwijkt, maar ook de beoordeling van de breuk is van groot belang. Deze kan immers tussen de lagen hebben plaatsgevonden, maar tussen de oude en de nieuwe laag, hetgeen tot andere conclusies kan leiden.

Werkwijze Pullout trekproeven:

Pullout trekproeven zal u na uw aanvraag en na goedkeuring van de offerte een speciaal ontwikkelde verzendbox met instructie toesturen. U verzend de boorkernen aan Pullout, gebruik maken van de verzendbox. Nadat de boorkernen bij ons aankomen, worden de kernen behandeld om de testen te kunnen uitvoeren, tenzij u zelf de kernen al heeft bewerkt met het product welke u wilt toepassen. Na het uitvoeren van de hechtsterkte testen krijgt u van ons een overzichtelijk test rapport inclusief foto’s. Zowel de geteste kernen als een kopie van het testrapport wordt minimaal 2 jaar door Pullout bewaard.

Voordelen van het testen in ons laboratorium:

 • U weet vóór de start van de werkzaamheden met welke hechtsterkte u rekening kunt houden
 • Geen herstelwerkzaamheden op uw project door destructieve hechtsterkte proeven op locatie
 • Geen onderbreking van de bouw werkzaamheden
 • Indien verschillende opties bestaan voor de aan te brengen laag, kunt vooraf de beste optie kiezen
 • Snelle uitslag van de resultaten: meestal binnen 48 uur na ontvangst van de boorkernen in ons laboratorium
 • Voordeliger dan testen op locatie.

 

 

 

Hechtsterkte proeven op locatie

Hechtsterkte proeven op locatie:

Hechtsterkte proeven zijn steeds meer voorkomend op en in de bouw. In iedere gewenste situatie kan Pullout deze proeven voor u uitvoeren.

Vooral op het gebied van riool renovatie hebben de ontwikkelingen de afgelopen jaren niet stil gestaan. Steeds vaker wordt er gewerkt met spuitbeton in combinatie met diverse coatings, die de riool verzamel kamers en putten waterdicht maken en/of herstellen. Pullout kan op deze coatings hechtsterkte proeven voor u verzorgen. Dit is uiteraard mogelijk op locatie, maar ook in ons laboratorium (zie laboratorium testen).

LET OP!! De hechtsterkte proeven zijn altijd destructief. Er zullen dus na de opdracht enige herstel werkzaamheden moeten worden uitgevoerd indien de tests op locatie plaatsvinden. De werkwijze voor het uitvoeren van hechtsterkte proeven is als volgt:

 1. Inboren van een kern Ø50 met variabele diepte (afhankelijk van de dikte van het spuitbeton en of coating)
 2. Vastlijmen testdolly op de kern
 3. Uitharden lijm
 4. Uitvoeren hechtsterkte proef

Bij het uitvoeren kan de boorkern uitbreken. Maar ook indien dit niet het geval is dient de boorkern verwijderd te worden, omdat het een zwakke plek is geworden in de muur.

Pullout Trekproeven voert de hechtsterkte proeven uit aan de hand van de in CUR20 aangegeven richtlijnen.

In uitzonderlijke gevallen wordt van de CUR20 afgeweken, wanneer de plaatselijke situatie dit vereist. Ook in dergelijke situaties wordt met de grootste zorg gezocht naar een werkwijze die de betrouwbaarheid van het testresultaat maximaliseert.

Na elke opdracht zal Pullout Trekproeven een duidelijk en overzichtelijk rapportage verslag verschaffen aan opdrachtgever, welke door Pullout Trekproeven voor een periode van 5jaar zal worden bewaard.

Hechtsterkte proeven vinden doorgaans plaats op:

 • Spuitbeton
 • Coatings van riool renovatie
 • Coatings van tank en silo’s
 • Verf lagen
 • Beton vloeren
 • Beton herstelwerkzaamheden
 • Stucwerken
 • Ondergronden waarop een extra laag is verlijmd

Trekproef laboratorium

Laboratorium voor trekproeven en belastbaarheids tests

Het Pullout Trekproeven laboratorium is het enige laboratorium in Nederland dat proeven en tests kan uitvoeren op constructieve ankers volgens de ETA-richtlijnen (ETAG), in zowel gescheurd als ongescheurd beton.

Het laboratorium is ontworpen in nauwe samenwerking met het CSTB (Centre Scientifique en Technique du Bâtiment) in Parijs, één van de onafhankelijke testlaboratoria die gerechtigd is ETA-certificaten toe te kennen. Het gebruik van ETA-gecertificeerde ankers is krachtens het Bouwbesluit verplicht indien er sprake is van veiligheidsrelevante verankeringen in beton en/of metselwerk die een permanent en integraal onderdeel uitmaken van een bouwwerk.

Het laboratorium wordt niet alleen ingezet voor het uitvoeren van belastbaarheidstesten naar aanleiding van specifieke klantvragen, maar ook voor duurzaamheidstesten testen, onderzoek en ontwikkeling, studieprojecten en prestatieverklaringen van verankeringsproducten in ondergronden die buiten de scope vallen van de formele goedkeuring (zoals asfalt, kanaalplaat en dergelijke).

De opstelling is modulair gebouwd, zodat we optimaal flexibel zijn m.b.t. de aanvraag van de tests. Pullout is in staat om snel een op maat gesneden opstelling voor uw specifieke situatie te creëren. Zo zijn we in staat om vrijwel in iedere vorm en opstelling tests voor u uit te voeren, in elke branche waar trekproeven nodig zijn. Behalve verankeringsproducten heeft Pullout projecten uitgevoerd op het gebied van textiel, kledingsluitingen, kunststof, speelgoed en speeltoestellen, kozijnen, kwaliteitscontrole, fabricage onderdelen en dergelijke.

Welke proeven kunnen wij voor u uitvoeren:

 • Destructief (tot bezwijken) en non destructief (tot een bepaalde maximale belasting)
 • Alle bouwstoffen (bvb gescheurd beton, ongescheurd beton, metselwerk, hout, asfalt, kanaalplaat etc)
 • Belastbaarheden in trekrichting
 • Belastbaarheden in afschuif richting
 • Belastbaarheden in drukrichting
 • Belastbaarheden in gecombineerde belastingsrichtingen (trek / druk en afschuif)
 • Belastbaarheden met buigwerking / afstandsmontage (moment)
 • Hechtsterkte bepaling
 • Vermoeiingstesten
 • Testen ‘op maat’

Alle proeven zullen worden voorzien van een duidelijk en overzichtelijke rapportage met foto’s.

Onze testen zijn gericht op onderzoek, ontwikkeling, verificatie en informatie, al dan niet in voorbereiding op een formele certificering. Omdat onderzoek en ontwikkeling wegens mogelijke belangenverstrengeling gescheiden dient plaats te vinden van het toekennen van certificaten, kent Pullout geen formele goedkeuring of certificering toe. Uiteraard kunnen we u wel ondersteunen en begeleiden in een formeel goedkeurings- of certificatie traject, op basis van de behaalde testresultaten en gebruik makend van ons netwerk binnen certificerende instanties.

 

Trekproeven op locatie

Trekproeven op locatie:

Jaarlijks voert Pullout meer dan 1000 trekproeven op locatie uit, door de hele Benelux, voor kleine en grote klanten binnen de bouw. We kunnen derhalve spreken van een geruime kennis en ervaring met het verzorgen van trekproeven.

Waarom trekproeven:

 • Controle van veiligheid van constructies
 • Controle inzake berekende goedgekeurde en maximale belastbaarheden
 • Empirisch onderzoeken van bezwijkwaarden (bv bij optredende schade)
 • Vaststellen / controleren van correcte installatie van bevestiging
 • Controle van invloeden van weersomstandigheden op de (ETA) goedgekeurde belastbaarheden van de verankering (temperatuur, vocht invloeden)
 • Testen van renovatie, sloop en/of herstelwerkzaamheden
 • Onderzoek en inspectie

Voor wie trekproeven:

 • Aannemers
 • Constructeurs
 • Inspectiediensten en toezichthouders
 • Bouw begeleiding
 • Overheden
 • Verzekeraars
 • Leveranciers van bouw bevestigingsmaterialen
 • Fabrikanten
 • Particulieren

Werkwijze:

Na het ontvangen van het aanvraagformulier nemen wij contact met u op om uw specifieke eisen en wensen met u door te spreken. Op basis hiervan kunnen we u dan meestal direct een inschatting verstrekken inzake de te volgen werkwijze en bijbehorende kosten. Wij verstrekken na iedere opdracht een uitgebreide schriftelijke rapportage van de bevindingen, inclusief fotomateriaal.

In de meeste gevallen zullen wij vóór de werkzaamheden de volgende informatie van u vragen:

 • Een foto dan wel tekening of schets van de situatie
 • Rand en Hart op Hart afstanden tussen de verankeringspunten
 • Uitsteek lengte van het anker
 • Ruimte om rond het anker de trekbrug te kunnen plaatsen
 • Gewenste trekkracht
 • Aantal trekproeven

{module Formulier trekproef aanvraag}